Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Opis Serwisu

1.1. Serwis internetowy ?Mumka? umożliwia korzystanie z usług elektronicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 2.1 poniżej Regulaminu, polegających na przechowywaniu danych, zdjęć, ilustracji prac wykonanych przez dzieci,  zarządzaniu nimi przez Użytkownika.

1.2. Serwis internetowy ?Mumka? prowadzony jest przez AG Andrzej Grzebielec. Szczegółowe dane kontaktowe spółki zawarte są w Rozdziale X, pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

2. Definicje
Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

2.1. Adres elektroniczny: oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej ? zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.2. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ? Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: ?Kodeks cywilny?);

2.3. Partner: Przedsiębiorca współpracujący z serwisem ?Mumka?;

2.4. Klient: Użytkownik korzystający z usług bezpłatnych oraz płatnych Serwisu

2.5. Prace i Cytaty: Prace dzieci umieszczane w Serwisie, lub Cytaty ich wypowiedzi

2.6. Regulamin: niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, dostępny dla nieograniczonego kręgu adresatów na stronie internetowej: www.mumka.pl.

2.7. Serwis: serwis internetowy ?Mumka? opisany w pkt. 1 powyżej, z poziomu przeglądarki internetowej lub Aplikacji mobilnej.

2.8. Tabela Opłat: załącznik do Regulaminu, w którym zostały wskazane poszczególne plany cenowe za korzystanie z funkcjonalności Serwisu;

2.9. Użytkownik: osobę korzystającą z Serwisu, posiadającą w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego

2.10. Operator Serwisu: AG Andrzej Grzebielec

2.11. Urządzenie mobilne: urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią;

2.12. Aplikacja mobilna: aplikacja umożliwiająca korzystanie z Serwisu przy użyciu Urządzenia mobilnego;

2.13. Usługi: usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;

 

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. Zasady ogólne
Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Akceptacja Regulaminu
Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji i akceptacji Regulaminu. W razie odmowy akceptacji Regulaminu, rejestracja nie uprawnia do korzystania Serwisu.

3. Wymagania techniczne
Aby w pełni korzystać z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia  i oprogramowania, spełniających następujące wymagania techniczne:
– w zakresie korzystania z Serwisu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:

  • przeglądarka internetowa: MS IE w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox 3.0 lub nowszy, Safari 3.0 lub nowszy, Opera 9 lub nowsza, Chrome 3.0 lub nowszy;
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  • włączone mechanizmy obsługi JavaScript;

- w zakresie korzystania z Serwisu z wykorzystaniem Urządzenia mobilnego:

  • zainstalowanie Aplikacji mobilnej, na Urządzeniu mobilnym z systemem IOS 5.0.; albo
  • zainstalowanie jednej z powyższych przeglądarek na systemie IOS 5.0.;

przy czym w obu tych przypadkach wymagania spełnia co najmniej Iphone 3GS.

4. Konta Użytkowników
4.1. W ramach Serwisu, Użytkownicy mogą tworzyć konta osobiste, dokonując rejestracji zgodnie z  postanowieniami Rozdziału III poniżej.

4.2. Użytkownicy mogą korzystać z Usług poprzez konto podstawowe albo poprzez konto Premium. Konto podstawowe zapewnia dostęp do ograniczonej części Usług, na zasadach określonych w rozdziale IV poniżej, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Konto Premium zapewnia dostęp do wszystkich Usług oferowanych przez Serwis, a za korzystanie z niego pobierana jest opłata określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług poprzez konto Premium, Użytkownik uprawniony jest do korzystania z konta podstawowego.

4.3. Użytkownicy mogą zalogować się do Serwisu poprzez portal Facebook, bez rejestrowania w nim osobnego konta. Zalogowanie przez portal Facebook skutkuje połączeniem konta założonego w tym portalu z nowo utworzonym profilem Użytkownika w Serwisie.

4.4. Po utworzeniu konta osobistego Użytkownik będący Przedsiębiorcą może utworzyć w ramach tego konta profil firmowy.

5. Wersje językowe
Serwis dostępny jest dla Użytkowników w dwóch wersjach językowych ? polskiej.

 

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW.

 

1. Sposób rejestracji

1.1. Rejestracji można dokonać:

  • za pomocą przeglądarki internetowej, określonej w rozdziale II, pkt. 3,  poprzez sieć Internet;
  • przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym.

1.2. Wstępna rejestracja następuje po wpisaniu adresu e-mail, hasła oraz po zaakceptowaniu Regulaminu i kliknięciu w ikonę ?załóż konto?. Pełna rejestracja nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika wstępnej rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący, przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dopiero z chwilą uruchomienia linku i wyświetleniu w przeglądarce informacji o aktywacji konta, rejestracja zostaje skutecznie dokonana i Użytkownik może korzystać z Usług. W przypadku rejestracji dokonanej przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym, pełna rejestracja nastąpi po wpisaniu przez Użytkownika kodu wysłanego do niego za pomocą wiadomości SMS.

2. Szyfrowanie
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.

3. Dostęp do Serwisu po rejestracji
Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Użytkownicy mogą logować się do funkcjonalności Serwisu (opisanych poniżej, w Rozdziale IV Regulaminu) poprzez wprowadzenie adresu elektronicznego podanego przy rejestracji oraz wybranego hasła.


IV. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU.

 

1. Funkcjonalności przeznaczone dla Klientów
Zarejestrowani Użytkownicy, będący Klientami, mogą korzystać z Serwisu poprzez następujące funkcjonalności:

1.1. Umieszczanie plików graficznych
Użytkownicy, posiadający zarówno konto podstawowe jak i konto Premium, mogą dokonywać umieszczania plików graficznych prezentujace prace wykonane przez dzieci:

1.2. Umieszczanie cytatów
Użytkownicy, posiadający zarówno konto podstawowe jak i konto Premium, mogą dokonywać umieszczania cytatów wypowiedzi :

2. przy użyciu Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym: rejestracja odbywa się poprzez zrobienie przez Użytkownika zdjęcia Pracy, lub wpisanie Cytatu. Aplikacja Mobilna na Urządzeniu Mobilnym następnie dokonuje zapisania w  bazie danych Serwisu. 

3. Przegląd zarejestrowanych Prac oraz Cytatów.

Użytkownicy, posiadający zarówno konto podstawowe, jak i konto Premium, mogą obserwować na swoim koncie listę zarejestrowanych Prac oraz Cytatów.

 

V. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.

 

1.  Zasady Ogólne
1.1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu opisanych w Rozdziale IV pkt. 2  przez Partnera jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik ten uiszcza opłatę według zasad opisanych w Tabeli Opłat oraz w wysokości według Tabeli Opłat i uzyskuje dostęp do wymienionych funkcjonalności.

1.2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Klientów, posiadających konto podstawowe, jest bezpłatne.

1.3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Klientów posiadających konto Premium jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik ten uiszcza opłatę według zasad opisanych w Tabeli Opłat oraz w wysokości według Tabeli Opłat i uzyskuje dostęp do wymienionych funkcjonalności.

2. Zróżnicowane pakiety/Płatność za poszczególne funkcjonalności
Operator Serwisu jest uprawniony do różnicowania opłat za korzystanie z Serwisu poprzez wprowadzenie różnych pakietów dostępności ze zdefiniowanym zakresem mieszczących się w nich funkcjonalności, czy też wprowadzenie opłat za poszczególne funkcjonalności Serwisu. Wprowadzenie pakietów dostępności, czy też opłat za poszczególne funkcjonalności, następuje poprzez odpowiednią modyfikację Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Naliczenie dodatkowej płatności za wprowadzoną funkcjonalność wymaga wcześniejszej zgody Użytkownika na oferowanie mu tej funkcjonalności.

3. Moduł płatności i metody płatności
Stan zobowiązań wobec Operator Serwisu widoczny jest dla Użytkownika w module płatności. Wysokość zobowiązań wyliczana jest przez system automatycznie na podstawie wybranego planu cenowego oraz dokonanych wcześniej płatności. Płatności Użytkownik dokonuje według wybranej przez siebie metody płatności on-line oraz  przez realizację transakcji.

4. Rezygnacja z funkcjonalności Serwisu
Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z wyżej opisanych funkcjonalności Serwisu poprzez usunięcie swojego konta. W przypadku Użytkowników, o których mowa w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału, okres wypowiedzenia trwa do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło usunięcie konta.

 

VI. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI.

 

1. Odpowiedzialność Użytkownika
1.1. Użytkownicy odpowiadają za wszelkie publikowane przez siebie treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki etc.), w tym ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez zamieszczenie ww. treści w Serwisie. Użytkownicy zobowiązani są do zwolnienia Operatora Serwisu w pełnym zakresie od ewentualnej odpowiedzialności za szkodę,  powstałą w wyniku zamieszczenia przez nich wyżej wskazanych treści oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.

1.2. Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą:

1.2.1. naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności zabronione jest:
– propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
– publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, a także prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie ich małoletniemu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi;

– pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

1.2.2. zawierać danych osobowych osób trzecich ? w szczególności ich adresów e-mail, nr telefonów, a także wszelkich innych danych, na podstawie których można je zidentyfikować;

1.2.3. realizować znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);

1.2.4. stanowić nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu art. 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206);

1.2.5. naruszać przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. – Dz. U. z 2012, nr 1356);

1.2.6. naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności: prawa do prywatności, prawa do wizerunku, czci, dobrego imienia;

1.2.7. obrażać uczuć innych, w tym w szczególności nie mogą mieć wulgarnego, obscenicznego, erotycznego lub pornograficznego charakteru.

1.2.8 być zdjęciami, ani galeriami zdjęć dzieci, chyba że są to prace wykonane przez dzieci.

2. Usuwanie danych o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem
2.1. Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub o bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności, Operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych (o czym poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji).

2.2. Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, w razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (innej niż urzędowe zawiadomienie, o którym mowa powyżej) o bezprawnym charakterze danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub o bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności, Operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Zawiadomienie nastąpi poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji.

2.3. Każdy Użytkownik ma możliwość zgłoszenia bezprawności treści, czy też naruszenia niniejszego Regulaminu przez treści umieszczone przez innego Użytkownika. Zgłoszenia dokonuje się poprzez skorzystanie z odpowiedniej aplikacji dostępnej przy każdej opublikowanej informacji lub w razie jej braku poprzez wysłanie odpowiedniego zawiadomienia na adres elektroniczny wskazany w Rozdziale X pkt. 6 Regulaminu.

2.4. Niezależnie od możliwości zablokowania dostępu do danych umieszczonych w Serwisie w trybie opisanym w pkt 2.1 i 2.2 niniejszego rozdziału, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania czy też usunięcia jakichkolwiek danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych w Serwisie, które będą sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności będą zawierały treści niedopuszczalne w świetle pkt. 2.1 i 2.2 powyżej. W razie zablokowania lub usunięcia takich danych (informacji, komentarzy etc.) Operator Serwisu  zawiadomi o tym Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. Dodatkowo Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych o wszelkich czynnościach Użytkowników wyczerpujących znamiona czynów zabronionych, określonych w kodeksie karnym i przepisach szczególnych.

2.5. Operator Serwisu  może w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zablokowania lub usunięcia danych (informacji czy komentarzy etc.) sprzecznych z

niniejszym Regulaminem lub uznanych za bezprawne zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2.1. i 2.2. niniejszego rozdziału, usunąć profil i konto Użytkownika, przy użyciu których doszło do zamieszczenia takich danych (informacji, komentarzy etc.) – informując o tym jednocześnie Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przy rejestracji.

2.6. Użytkownik może – w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zablokowania lub usunięcia danych (informacji, komentarzy etc.), czy też usunięcia konta w trybie, o którym mowa powyżej – zająć stanowisko w tej sprawie przesyłając odpowiednią wiadomość na adres elektroniczny Operator Serwisu podany w Rozdziale X Regulaminu. Operator Serwisu zapozna się ze stanowiskiem Użytkownika otrzymanym w wiadomości elektronicznej i ustosunkuje się do niego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, w trybie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail.

3. Odpowiedzialność Operatora Serwisu
3.1. Operator Serwisu dochowa należytej staranności w celu zapewnienia całodobowego dostępu do Serwisu oraz stałej sprawności jego funkcjonalności. czym jednakże Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw technicznych, w łącznym wymiarze 48 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym funkcjonowania Serwisu,- uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności. Przerwy techniczne będę wykorzystywane w szczególności do należytego utrzymania Serwisu lub usunięcia stwierdzonych awarii.

3.2. W razie awarii serwerów lub innych przeszkód technicznych (bez względu na ich przyczynę), niezależnych od Operatora Serwisu. Operator Serwisu nie odpowiada względem Użytkowników za dostępność Serwisu i sprawność jego funkcjonalności. Użytkownik korzystający odpłatnie z dodatkowych funkcjonalności w ramach Serwisu uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu w wykupionym zakresie przez dodatkowy okres równy okresowi, w trakcie którego korzystanie z Serwisu było z przyczyn technicznych niemożliwe lub istotnie ograniczone w wymiarze przekraczającym dopuszczalne przerwy techniczne, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 3.1 powyżej.

3.3. Operator Serwisu zobowiązuje się zachować należytą staranność w prowadzeniu Serwisu i wykonywaniu postanowień niniejszego Regulaminu. W razie umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikom, Operator Serwisu ponosi względem nich odpowiedzialność odszkodowawczą.

3.4. W razie błędów funkcjonalności Serwisu lub utrudnionego do niego dostępu, a także w każdym innym przypadku nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Użytkownicy mogą zwrócić się do Operatora Serwisu. z zawiadomieniem o stwierdzeniu usterki, na adres elektroniczny wskazany w Rozdziale X pkt. 6 Regulaminu. Operator Serwisu dochowa należytej staranności w celu usunięcia usterki nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

3.5. Użytkownik zobowiązany jest  do posiadania kopii umieszczanych Prac oraz Cytatów, na wypadek ich utraty z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Informacje i treści opublikowane przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu nie mogą naruszać cudzych praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich do utworu, o których stanowi ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. ? Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2. Użytkownik, który publikując informację lub treści naruszył cudze prawa na dobrach niematerialnych, zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tego tytułu względem uprawnionego oraz do zwolnienia Operatora Serwisu od ewentualnej odpowiedzialności wobec uprawnionego.

3.Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów lub wypowiedzi w postaci Prac oraz Cytatów, na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Operatorowi Serwisu niewyłącznej licencji na komercyjne wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Prac oraz Cytatów.

3.1 Operator Serwisu jest uprawniony do modyfikacji treści wpisów oraz Prac i cytatów umieszczonych w Serwisie.

3.2 Operator Serwisu ma prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie do jego promocji w każdym polu ekspoloatacji.

3.3 Operator serwisu ma prawo do transkodowania Prac w postaci plików graficznych oraz do zmiany rozdzielczości prac przechowywanych w Serwisie.

IX. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

1. Operator serwisu  jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. – Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm).

2. Operator Serwisu gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w szczególności:
– adresy elektroniczne (adresy e-mail oraz adresy IP komputerów);
– imiona i nazwiska;
– daty urodzenia;
– płeć,
– adresy zamieszkania lub pobytu,
– numery telefonu,
– nicki,
w celu umożliwienia im korzystania z Serwisu oraz w celu zapewnienia możliwości realizacji usług świadczonych przez Operator Serwisu  za pośrednictwem Serwisu

3. Pliki cookies są gromadzone i zapisywane na komputerze przeglądającego Serwis przez Operatora Serwisu za pośrednictwem Serwisu, w celu dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do indywidualnych preferencji Użytkownika lub osoby przeglądającej Serwis, a także w celach statystycznych, mających obrazować sposób wykorzystania Serwisu przez Użytkowników i anonimowych internautów. Przyjmowanie plików cookies może zostać w każdej chwili wyłączone w przeglądarce. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.

4. Użytkownicy mają dostęp do swoich danych, prawo wglądu w nie , prawo ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Uprawnienia te Użytkownicy mogą realizować poprzez zalogowanie się na swoje konto w Serwisie i skorzystanie z dostępnych w nim opcji, w tym opcji przeglądania, poprawiania danych lub usunięcia konta.

5. Przy podaniu danych osobowych w procesie rejestracji nowego profilu lub w procesie logowania przez portal Facebook, Użytkownik wyraża oddzielnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora Serwisu dla celów wskazanych w pkt. 2 powyżej oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla korzystania z Serwisu.

5. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym w celu zapobieżenia ich pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, transmisja danych podczas wprowadzania danych osobowych i haseł jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.

6. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Serwisu dostępne są w zakładce ?polityka prywatności?.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Czas trwania
1.1. Regulamin wiąże Użytkowników niezarejestrowanych w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Serwisu.

1.2. Regulamin wiąże Użytkownika od czasu zaakceptowania przez niego treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu poprzez przedstawienie odpowiedniej informacji po zalogowaniu się do Serwisu oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika wskazany w procesie rejestracji. Zmiany regulaminu wchodzą w życie każdorazowo w terminie 30 dni od przesłania do Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim oznacza zaakceptowanie przez niego zmiany Regulaminu. W każdej chwili, w szczególności w wypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy mogą niezwłocznie zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.

2. Prawo i sądy właściwe
Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. W razie jakiekolwiek sporu pomiędzy Operatore Serwisu. a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą właściwym miejscowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.

3. Zmiana Regulaminu
O wszelkich zmianach Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani po zalogowaniu się w Serwisie. Konsekwencje zmiany treści Regulaminu i uprawnienia Użytkowników określa Rozdział X pkt. 1.2. powyżej niniejszego Regulaminu.

4. Wejście w życie
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1maja 2014.

5. Dane kontaktowe

AG Andrzej Grzebielec

Ul. Kasztanowa 38
58-200 Dzierżoniów
NIP: 882-181-63-79
mail: mumka(at)mumka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>